Slovene reading Boost your vocabulary Minimalizem

I have been reading some Slovene blogs and I find them amazing to pick up some useful vocabulary and fresh expressions. This is one of the pieces about minimalism I find inspiring and valuable.

First, some slovene vocabulary to make your reading easier 🙂

vzeti v zakupto rent, lease
navdihnitito inspire
znebiti seto get rid of
odvečniunneeded
navlákaclutter
pustiti za sebojleave behind
to delujethat works
pristopapproach
skušatito make an attempt
uspetito succeed
čudežimiracles
namenpurpose
kakovostquality
začaran krog potrošništvavicious circle of consumption

LETO 2015. Ko sem po rojstvu drugega sina razmišljala o svojih dnevih in o tem kako jih preživljam, je bilo vse kar sem videla kupi umazane posode, kupi umazanega perila in igrače na tleh in plenice in …… Dejstvo, da je bilo spanje v tistem obdobju katastrofalno seveda pri tem ni pomagalo. Bila sem v […]

MINIMALIZEM IN JAZ — Začetek in 5 let kasneje

Minimalizem in jaz – the author is reading

MINIMALIZEM IN JAZ – Začetek in 5 let kasneje.
MINIMALISM AND ME – Beginning and 5 years later.

Leto 2015.

Ko sem po rojstvu drugega sina razmišljala o svojih dnevih in o tem kako jih preživljam, je bilo vse kar sem videla kupi umazane posode, kupi umazanega perila in igrače na tleh in plenice in..

2015. While thinking about my days after my second son was born and how I spent them, all I saw was piles of dirty dishes, piles of dirty laundry and toys on the floor and diapers..

Dejstvo, da je bilo spanje v tistem obdobju katastrofalno seveda pri tem ni pomagalo.
In fact, sleep at that time was disastrous, and of course, did not help.

Bila sem v obdobju svojega življenja, ko je potrebno določene stvari “vzeti v zakup, ker življenje z majhnimi otroki tako izgleda”.
I was in a period of my life when certain things had to be “leased because life with young children looks like this.

A sama sem verjela, da nekaj lahko spremenim in poenostavim. Želela sem si preprostejši dom in življenje.
But I believed I could change something and simplify it. I wanted a simpler home and life.

V tistem času sem prebrala nekaj knjig in blogov na temo minimalizma in preprostejšega življenja.
At that time, I read some books and blogs on the theme of minimalism and simpler life.

Bolj kot sem raziskovala, bolj sem kimala vsemu kar sem prebrala.
The more I researched, the more I nodded to everything I read.

Navdihnile so me zgodbe ljudi, ki so dramatično zmanjšali svoje stvari in vse prednosti za katere so trdili, da jih takšno življenje prinaša.
I was inspired by the stories of people who dramatically reduced their belongings and by all the benefits that they claimed such a life brings.

Pričela sem razmišljati, kako bi lahko to spremenilo mojo družino in moje življenje, ter pričela z “ocenjevanjem” vsega kar je zapolnjevalo naš dom in življenje.
I started thinking about how this could change my family and my living, and started “evaluating” everything that filled our home and life.

Znebiti se odvečnih stvari v življenju je velik del minimalizma.
Getting rid of the unneeded things in life is a big part of minimalism.

Tudi sama sem se počutila lažjo, ko sem delala prostor v omarah, predalih in na policah.
I felt more light-hearted, too, while making space in closets, drawers and shelves.

A največja lekcija, ki sem se je naučila je, da so fizične stvari pravzaprav le en delček.
But the biggest lesson I’ve learned is that physical things are actually just one piece (of the puzzle).

Minimalizem presega vprašanje KAKO se znebiti navlake.
Minimalism goes beyond the question of how to get rid of clutter.

Pomembnejše vprašanje, ki sem si ga morala zastaviti je bil ZAKAJ ter na katera področja življenja ga še lahko vnesem?
The more important question I had to ask was WHY and what areas of life can I apply it to?

Zakaj dajem toliko pomena stvarem?
Why do I give so much meaning to things?

Zakaj in kaj želim pustiti za seboj?
Why and what do I want to leave behind?

Kaj je resnično pomembno v življenju?
What really matters in life?

Kakšna oseba želim biti/postati?
What kind of person do I want to be/become?

Kako bom definirala svoj uspeh?
How am I going to define my success?

Ladder, coin, mirror, shadow

DANES. 

Kmalu sem ugotovila, da ni vsaka vizija minimalizma ista.
Today. I soon realized that not every vision of minimalism is the same.

Da ni tako pomembno kaj imaš, ampak zakaj to imaš.
That it’s not so important what you have, but why you have it.

Minimalizem in preprostejše življenje sta ena od tistih konceptov, ki pomenita različne stvari različnim ljudem.
Minimalism and simpler life are one of those concepts that mean different things to different people.

In tako je tudi prav.
And that’s right too.

Oboje je nekaj kar je osebno in zato tudi unikatno posamezniku oziroma družini, ki se odloči tako živeti.
Both are something that is personal and therefore also unique to the individual or family who chooses to live like this.

Potrebuješ le jasno sliko kaj preprostejše življenje pomeni tebi in ga na podlagi tega “gradiš”.
All you need is a clear picture of what a simpler life means to you and “build” based on it.

Ne primerjaj se z drugimi!
Don’t compare yourself to the others!

In kako minimalizem izgleda zame danes?
And what does minimalism look like for me today?

Povem ti, da ne vključuje razdajanja vseh naših stvari in preselitev v majhen dom sredi gozda.
I’m telling you, it doesn’t involve giving up all our stuff and moving to a small home in the middle of the woods.

Vem, da to deluje za nekatere družine – in to je neverjetno.
I know this works for some families – and that’s amazing.

In fascinantno.
And fascinating.

In del mene celo misli, da bi bilo takšno življenje mogoče zabavno za nekaj časa, vem pa tudi, da to trenutno ne bi delovala za našo družino.
And part of me even thinks that such a life might be fun for a while, but I also know that it wouldn’t work for our family right now.

Tako delamo malo vsega, ampak nič preveč ekstremnega.
So we do a little bit of everything, but nothing too extreme.

Poenostavitev.

 Moj pristop k minimalizmu se že od začetka osredotoča na poenostavitev – ne samo našega doma, temveč tudi odnosov, rutin, obveznosti ..
Simplification. My approach to minimalism has been focused from the beginning on simplification – not only our home, but also relationships, routines, obligations..

Skušam poenostaviti dele našega življenja, ki se zakomplicirajo in ustvarjajo stres.
I’m trying to simplify parts of our lives that get complicated and create stress.

Mi to vedno uspe? Seveda ne.
Do I always succeed? Of course, not.

Poenostavitev ne dela čudežev, je pa dober začetek.
Simplification doesn’t work wonders, but it’s a good start.

ice cream
Photo by Calebe Miranda on Pexels.com

Praktičnost in prilagodljivost.
Practicality and flexibility.

Kot sem že omenila ni “pravega” ali “napačnega” načina kako živeti bolj preprosto, minimalistično življenje.
As I mentioned before, there is no “right” or “wrong” way to live a simpler, minimalist life.

Ne sledim nobenim pravilom ter ne štejem koliko igrač, oblačil, čevljev, knjig, krožnikov in žlic imamo.
I don’t follow any rules, and I don’t count how many toys, clothes, shoes, books, plates and spoons we have.

Pozorna sem na to, kaj prinaša vrednost in veselje v naše življenje in kaj ne.
I pay attention to things that bring value and joy to our lives and what does not.

Nakupujem z namenom.
Shopping with purpose.

Zame minimalizem pomeni upiranje začaranemu krogu potrošništva in namesto impulzivnega nakupovanja izbiram kakovost nad količino.
For me, minimalism means resisting the vicious circle of consumerism and choosing quality over quantity instead of impulsive shopping.

Menim, da je manj bolje.
I think it’s a bit better.

Na minimalizem gledam kot na potovanje.
I see minimalism as a journey.

Preprostejše življenje in minimalizem nista končna destinacija.
Simpler life and minimalism are not the final destination.

Ne obstaja končni cilj, ki ga želim doseči, ampak je to del moje vsakdanje osebne rasti.
There is no ultimate goal I want to achieve, but it is part of my daily personal growth.

Veselim se, da si tudi TI tukaj z mano.
I’m looking forward to you being here with me, too.

The text is from Minimalizem in jaz – Začetek in 5 let kasneje by Simply Tjaša.

Woman writing in a notebook
Photo by Negative Space on Pexels.com

Kako bi odgovorili na ta vprašanja iz besedila?

Zakaj dajem toliko pomena stvarem?

Zakaj in kaj želim pustiti za seboj?

Kaj je resnično pomembno v življenju?

Kakšna oseba želim biti/postati?

Kako bom definirala svoj uspeh?

https://platform.twitter.com/widgets.js

Learn more Slovene vocabulary with audio fairy tales, and the text with word stress!

Advertisement

2 thoughts on “Slovene reading Boost your vocabulary Minimalizem

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s